Verslag ALV 22 februari 2022 

vereniging - 20210902 52 1210x423 - <strong>Verslag ALV 22 februari 2022 </strong> -

Opening 

Voorzitter Ruben van de Made opent de vergadering en heet alle 22 aanwezige leden welkom bij alweer de vijfde ALV van de vereniging. Hij geeft een vooruitblik op de zaken die besproken gaan worden. Dit zijn: 

1. goedkeuring van het financieel jaarverslag 2021; 

2. goedkeuring voor de begroting 2022; 

3. goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen in het huishoudelijk reglement; 4. décharge van een lid van het bestuur; 

5. de installatie van een nieuw bestuurslid. 

Terugblik 2021 

Ruben kijkt kort terug op het afgelopen jaar. Corona heeft wederom weer veel impact gehad op het afgelopen jaar. Veel dank gaat daarom uit naar het Technisch Hart die door de vele maatregelen veelvuldig snel heeft moeten schakelen, plannen heeft moeten aanpassen en frequent heeft moeten communiceren via alle app groepen. Dankzij veel creativiteit en flexibiliteit zijn zij erin geslaagd weer een mooi trainingsprogramma neer te zetten. Ook gaat veel waardering uit naar de Commissie die met de beperkingen van Corona alternatieve activiteiten heeft neergezet. 

De focus heeft in 2021 gelegen op het verder professionaliseren van de vereniging. Er is gewerkt aan misschien minder aansprekende maar zeker net zo belangrijke zaken als: Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en Algemene Verordening Rechtspersonen 

(AVG). Dank aan Robert Zondervan voor ondersteuning bij het laatste onderwerp. De website is onder handen genomen door Jochem Beumer en Harm van Donk en mooie foto’s gemaakt door Erik van den Akker zijn toegevoegd. Allen ook veel dank daarvoor 

Dank is er ook dit jaar weer van Remko Renes en PJ van Herel voor de werkzaamheden namens de Kascommisie. 

1 Goedkeuring van het financieel jaarverslag 2021 

Onze penningmeester Sjoerd Dormans geeft een toelichting op de cijfers van het afgelopen jaar. Door Corona is de realisatie van het budget toch weer anders gelopen dan vooraf gepland. Zoals ieder jaar is de grootste kostenpost het zwemwater. Daarnaast zijn er veel uitgaven geweest aan cursussen en opleidingen, MTB clinics en TTN3 Trainer voor trainers en vrijwilligers. Door hogere dan verwachte contributies door een hoger ledenaantal en een ontvangen eenmalige korting op de huur van het Bosbad in Leersum is er een overschot gerealiseerd van ongeveer € 4.600. Dit overschot willen we graag weer terug in de vereniging laten stromen. 

Door het overschot is het eigen reserve van de vereniging gestegen naar zo’n € 15.000. Daarvan wordt een deel (€ 7.000) gereserveerd voor de financiële gezondheid van de vereniging. Het overige deel zal geïnvesteerd worden in het aanbod en de kwaliteit van de trainingen in 2022 en volgende jaren. Er wordt tijdens de ALV nog gevraagd naar de link met de UHTT Triathlon. De UHTT Triathlon is ondergebracht in een aparte stichting en staat daarmee los van de vereniging. 

Remko Renes geeft namens de Kascommissie nog een korte toelichting op de financiële huishouding. De technische kant zit goed in elkaar en er is alle vertrouwen dat de cijfers een representatief beeld geven van de vereniging.

Formeel geven zij aan goedkeuring te verlenen voor decharge over het afgelopen jaar en dit wordt met stemmen ook op de alv gegeven. 

2 Goedkeuring voor de begroting 2022 

Na de cijfers van het afgelopen jaar, wordt de begroting voor het nieuwe jaar besproken. Het overschot van de afgelopen jaren veranderd in een tekort op de begroting voor 2022. Hierdoor is er ruimte gecreëerd om extra te investeren in trainers en vrijwilligers, zodat de last niet op de schouders van weinig personen terecht komen. Er is budget gereserveerd voor het opleiden van nieuwe vrijwilligers. Ook is er ruimte voor meer sociale evenementen en in het bijzonder om het eerste lustrum te vieren. Er moet nog invulling gegeven gaan worden aan het lustrum en mogelijk zou dat gelijktijdig kunnen met de allereerste UHTT Triathlon die gehouden gaat worden op 11 juni. Van ieder lid wordt ook verwacht dat zij een bijdrage levert aan de organisatie van de Triathlon. 

Corona gaat wellicht weer roet in het eten gooien, maar we willen vooral ook werken aan de verbindingen tussen De Commissie, Technische Hart en Bestuur en verbinding met en tussen de leden en vrijwilligers. 

Sjoerd geeft een verder toelichting op de begroting. Deze is gebaseerd op 150 leden. In het budget is te zien dat er een tekort is van zo’n 5000 Euro. Deze ruimte is aanwezig door het overschot van de afgelopen jaren. Er is ruimte om in de vereniging te investeren zoals: meer zwemmogelijkheden en opleidingen voor trainers. Het huidige overschot geeft de mogelijkheid om de komende jaren een ruime begroting te voeren. Er is ook nog zeker ruimte voor de vereniging om verder door te groeien in ledental. 

De begroting voor het nieuwe jaar wordt aangenomen met stemmen. 

3 Goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen in het huishoudelijk reglement 

Om een aanpassing in het Huishoudelijk Reglement te kunnen doorvoeren dient 2/3 van alle leden aanwezig te zijn en dient 2/3 meerderheid voor te stemmen. Vanavond zijn er te weinig leden aanwezig om deze aanpassing door te voeren, daarom wordt er een nieuwe ALV uitgeschreven, met als enige onderwerp de aanpassing van het HR. Goedkeuring van 2/3 van de dan aanwezige leden is voldoende. 

De wijziging wordt wel kort toegelicht. In het afgelopen jaar is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen van kracht geworden en deze wet stelt een aantal eisen aan de regels die verenigingen hanteren, waarvoor een aantal aanpassing in het HR gemaakt worden. De belangrijkste wijzigingen zijn dat we hebben verduidelijkt hoe het bestuur besluiten neemt bij afwezigheid van een of meerdere bestuursleden, hoe we als bestuur omgaan met tegenstrijdige belangen en dat het lidmaatschap per kwartaal opzegbaar is, met uitzondering van de jaarbijdrage aan de NTB. 

Update: Op de extra ALV gehouden op 12 april worden de aanpassingen van het HR alsnog goedgekeurd. 

4 Décharge van een lid van het bestuur 

Bart Boon krijgt de complimenten voor zijn inzet voor de vereniging in de afgelopen jaren. Hij is een leuke en fanatieke secretaris gebleken die erg betrokken is bij UHTT. Je hebt bijgedragen aan het verder professionaliseren van de vereniging. Ook vanuit Remko Renes worden er woorden van dank uitgesproken voor Bart zijn bijdrage aan het opstarten van de eigen Triathlon.

Decharge wordt verleent aan Bart. 

5 De installatie van een nieuw bestuurslid 

Met het vertrek van Bart is er ruimte gekomen voor de installatie van een nieuw bestuurslid. Vanuit de leden heeft Bjorn Veldhuizen zich gemeld om de rol van secretaris op zich te willen nemen. Bjorn heeft inmiddels al aan een aantal vergaderingen deelgenomen en weet derhalve wat er gevraagd wordt. 

Bjorn wordt geïnstalleerd als nieuw bestuurslid. 

Rondvraag en afsluiting 

Tijdens de rondvraag wordt gevraagd naar het meebeslissen van de leden over de uitgaven van de gelden. Een ieder wordt uitgenodigd om ideeën te delen met het Technisch Hart om te bepalen of er invulling kan worden gegeven aan nieuwe initiatieven. 

Ook wordt geopperd om bijvoorbeeld voor het lustrum gezamenlijk met de leden te brainstormen voor invulling daarvoor, ook om op die wijze mogelijk betrokkenheid van meer leden te vergroten. 

Daarnaast komt er nog een idee over tafel om in het voorjaar en of najaar voor degene die dat willen in een oefentriathlon te houden, zodat er een lage drempel is voor leden om kennis te maken met Triathlon, dit kan door een rondje te zwemmen en daarna een stukje te fietsen en lopen op gehele vrijblijvende wijze. 

Er wordt nog aangegeven dat bij Hellas na de Triathlon een bbq wordt georganiseerd voor de vrijwiligers. Met deze soort van beloning kunnen we wellicht ook meer vrijwilligers betrekken. 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *