Huishoudelijk Reglement Utrechtse Heuvelrug Triathlon Team – Versie 3.0 (aanpassingen 2022)

Verantwoording

ARTIKEL 1.

 1. Overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de vereniging genaamd: Utrechtse Heuvelrug Triathlon Team, hierna te noemen UHTT, vastgesteld en verleden op 10 november tweeduizend zeventien, wordt hierbij op 11 november 2017 gesteld en door de algemene vergadering goedgekeurd en aangepast het huishoudelijk reglement versie 2.0 van de vereniging Utrechtse Heuvelrug Triathlon Team.
 2. Dit huishoudelijk reglement vormt samen met de statuten de grondslag voor het bestuur van de vereniging en door het (digitaal) ondertekenen van een aanvraagformulier tot lidmaatschap verklaart een kandidaat lid zich bij voorbaat akkoord met de inhoud en onderwerpt hij zich aan de hierbij vastgestelde regels.
 3. Waar in dit reglement wordt gesproken van NTB wordt bedoeld de Nederlandse Triathlon Bond.

Lidmaatschap

ARTIKEL 2.

 1. Voor het verkrijgen van het lidmaatschap wordt men geacht het UHTT (digitale) aanmeldingsformulier, dat is vermeld op de website van de vereniging, in te vullen en te verzenden naar de secretaris.
 2. Het lidmaatschap wordt afgesloten per kalenderjaar of, bij aanmelding tijdens een jaar, een deel daarvan.
 3. Opzeggen bij UHTT kan ieder kwartaal. Je opzegging dient bij de ledenadministratie via mail binnen te zijn voor de laatste dag van het kwartaal.
 4. Beëindiging van het NTB lidmaatschap, welke onderdeel is van het UHTT lidmaatschap dient voor 1 november van het lopende verenigingsjaar te geschieden. De NTB bijdrage wordt in het eerste kwartaal door UHTT geïnd voor het gehele seizoen en kan niet worden gerestitueerd bij opzegging gedurende het kalenderjaar.
 5. Indien daartoe termen aanwezig zijn, mag de penningmeester een lid geheel of gedeeltelijk vrijstelling of uitstel verlenen van de verschuldigde contributie, hij dient evenwel direct nadat een dergelijke regeling door hem is getroffen het bestuur hiervan in kennis te stellen en de reden van zijn beslissing te motiveren.
 6. Indien een lid in gebreke blijft met het betalen van de verschuldigde contributie, kan overeenkomstig artikel 7 lid 4 van de statuten royement van het lidmaatschap plaatsvinden.
 7. Het lid gaat ermee akkoord dat hij door UHTT bij de NTB wordt aangemeld; dat betekent dat het lid de jaarlijkse contributie- en abonnementsprijzen van de NTB zoals die door hemzelf zijn ingevuld op het aanmeldingsformulier (als bedoeld in sub 1 van dit artikel) aan met directe ingang over het lopende verenigingsjaar verschuldigd is aan UHTT (de NTB brengt aan de vereniging – en dus niet aan de leden – de contributie- en abonnementsprijzen van de bond in rekening).

Soorten lidmaatschap

ARTIKEL 3.

 1. UHTT kent de volgende lidmaatschapsoorten:
  1. Aspirant-leden: zij kopen eenmalig een proefabonnement met een geldigheid van 2 maanden tegen een vastgesteld tarief. Indien met het proefabonnement wordt deelgenomen aan de borstcrawlcursus geldt een dubbel tarief voor het proefabonnement.
  2. Leden: zij zijn lid van UHTT, betalen contributie en zijn via UHTT lid van de NTB.
 2. Lid worden van de UHTT kan vanaf 18 jaar.
 3. Ereleden: zie statuten artikel 5 lid 2.
 4. Begunstigde leden: zie statuten artikel 5 lid 3.

Contributie

ARTIKEL 4.

 1. Bij de vaststelling van de jaarlijkse contributie wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende leden categorieën zoals genoemd in artikel 3.
 2. De contributies worden jaarlijks als onderdeel van de jaarlijkse begroting aan de algemene ledenvergadering voorgesteld en door deze vergadering definitief vastgesteld.
 3. De hoogte van de contributiebedragen staat vermeld op de website van de vereniging. De contributie is verschuldigd per kwartaal; bij opzegging tijdens het kwartaal moet de contributie voor het dan lopende kwartaal volledig worden betaald. In bijzondere gevallen ter beoordeling van het bestuur, kan hierop een uitzondering worden gemaakt.
 4. De door de leden verschuldigde NTB contributie worden door UHTT aan de NTB betaald en worden door UHTT op die leden verhaald / c.q. bij hen in rekening gebracht.
 5. De contributie is per kwartaal verschuldigd en wordt via automatische incasso geïnd. Op verzoek wordt met leden een andere betalingsregeling getroffen.
 6. Indien het betalen van contributie langer dan één maand nadat deze verschuldigd is achterwege blijft en over wordt gegaan tot het versturen van aanmaningen, dan worden de hieraan verbonden kosten van aanmaning en eventuele incasso ten laste van het in gebreke blijvende lid gebracht.
 7. Indien een kandidaat zich als lid aanmeldt kan het bestuur besluiten deze kandidaat niet als lid te accepteren. Bij een dergelijk besluit dient het bestuur de kandidaat schriftelijk de reden van niet acceptatie mede te delen.
 8. Het bestuur heeft het recht leden te royeren indien daartoe dringende redenen zijn. Een royement dient te allen tijde schriftelijk aan het betreffende lid mede te worden gedeeld.
 9. Ondanks royement overeenkomstig sub 8 van dit artikel blijft het lid verplicht zijn reeds bestaande financiële verplichtingen jegens de vereniging na te komen.

Ledenvergadering

ARTIKEL 5.

 1. De algemene ledenvergadering wordt elk jaar in het eerste kwartaal gehouden. De oproep voor de algemene ledenvergadering gebeurt tenminste 8 dagen voor de door het bestuur vastgestelde vergaderdatum. Die oproep wordt aangekondigd op de Website en via de Whats App All Group.
 2. In de algemene ledenvergadering legt het bestuur via het jaarverslag en de jaarrekening verantwoording af over het gevoerde beleid. Verder wordt een jaarplan en een begroting gepresenteerd voor het dan al lopend verenigingsjaar.
 3. Elk jaar worden twee leden, die geen deel uitmaken van het bestuur, benoemd die samen de kascontrolecommissie vormen; die commissie doet op de volgende algemene ledenvergadering verslag over het afgelopen boekjaar en over haar bevindingen van het gevoerde financiële beleid.
 4. Op grond van de rapportage van de kascontrolecommissie wordt aan de algemene ledenvergadering al dan niet voorgesteld om de penningmeester en daarmee het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid voor het afgesloten boekjaar.
 5. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement dienen tenminste veertien dagen voor de jaarvergadering bij de leden kenbaar gemaakt te zijn. Dat gebeurt via de oproep als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Wijzigingen kunnen door het bestuur of op voorstel van tenminste tien leden van de vereniging worden ingediend. Indien een voorstel door de leden wordt ingediend dient dit uiterlijk tien weken voor de jaarvergadering bij het bestuur bekend te zijn zodat voor tijdige publicatie naar de leden toe zorg kan worden gedragen.
 6. Een tiende van het totaal aantal leden kan schriftelijk of via mail aan de secretaris de wens te kennen geven tot het houden van een ledenvergadering; hieraan dient het bestuur uiterlijk binnen vier weken gevolg te geven. Indien dit niet gebeurt kunnen deze

Bestuur

leden zelf een ledenvergadering bijeenroepen met dien verstande dat de uitnodiging tot deze vergadering schriftelijk, via e-mail en/of via een WhatsApp bericht aan alle leden gericht moet zijn met daarbij de agenda en een motivatie voor deze bijzondere vergadering.

ARTIKEL 6.

 1. Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Het bestuur wordt echter minimaal gevormd door 2 personen. Er wordt geen maximum gesteld aan het aantal bestuursleden.
 2. De voorzitter wordt door de ledenvergadering gekozen. De verschillende taken van de overige door de ledenvergadering gekozen bestuursleden worden in onderling overleg vastgesteld.
 3. Zodra er sprake is van vaststelling van de onderlinge taakverdeling als bedoeld in lid 2 van dit artikel of van wijziging daarvan, dan wordt dit bekend gemaakt op de Website van de vereniging.
 4. De minimale taken en de daarbij behorende taakomschrijving zijn:
  1. De voorzitter zit zowel de ledenvergadering als de verschillende bestuursvergaderingen voor. Hij is mede verantwoordelijk voor de agenda van de vergaderingen en ziet er op toe dat alles volgens de statuten en huishoudelijk reglement verloopt.
  2. Een bestuurslid neemt bij ontstentenis van de voorzitter alle taken van de voorzitter op zich.
  3. De secretaris is belast met:
   1. het voeren van de correspondentie;
   2. het opstellen en verzenden van de agenda voor de bestuursvergaderingen en voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering;
   3. het maken van verslagen van bestuurs- en ledenvergaderingen;
   4. het opmaken van het jaarverslag;
   5. de verzorging van het archief;
  4. De penningmeester is belast met:
   1. het innen van de contributie en betaling van al datgene waartoe de vereniging is gehouden;
   2. het opstellen van de jaarrekening van het afgelopen verenigingsjaar en voor het opstellen van de begroting voor het komende verenigingsjaar;
   3. het verzorgen van de ledenadministratie, het opmaken en actueel houden van de ledenlijst, voor de mutaties van de contributies bij de NTB en voor de adressenlijst.
  5. Algemene bestuursleden zijn de linking pin tussen het bestuur en het Technisch Hart en De Commissie. Het Technisch Hart en De Commissie opereren zo autonoom mogelijk binnen de kaders van de vereniging. Het Technisch Hart organiseert primair alle sport gerelateerde activiteiten van UHTT. De Commissie organiseert primair alle sociale activiteiten van UHTT. De taken van de algemene bestuursleden zijn onder andere: i. Jaarlijks afstemmen van doelen, plannen, contracten en budgetten; ii. Voortgang van de plannen bewaken; iii. Opstellen van enquêtes en delen van evaluaties; iv. Afstemmen van jaarverslagen;
  6. Het is mogelijk dat door een bestuurslid meerdere taken tegelijkertijd worden vervuld. Ook is het mogelijk dat taakomschrijvingen worden gesplitst over verschillende bestuurders.
 5. Leden van het bestuur informeren elkaar op de volgende wijze indien zij deelnemen aan besprekingen of besluiten nemen over een onderwerp waarbij sprake kan zijn van tegenstrijdig belang:
  1. Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden.
  2. Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang.
  3. Bij een tegenstrijdig belang zal het bestuurslid niet deelnemen aan de overleggen en besluitvorming bij het onderwerp waar sprake is van het (potentieel) tegenstrijdig belang.
 1. Als vereniging gaan we als volgt om met besluitvorming als één of meer bestuursleden tijdelijk of permanent afwezig zijn:
  1. Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, dient het betreffende bestuurslid dit direct te melden bij de overige bestuursleden
  2. Bij belet en ontstentenis van één bestuurder of meerdere bestuurders zijn de overige bestuurders belast met het bestuur van de vereniging.
  3. Het bestuur besluit bij meerderheid van stemmen.
  4. In geval van gelijke stemmen, krijgt de voorzitter een dubbele stem, maar niet meer dan de overige bestuurders gezamenlijk. (Bij de eerstvolgende wijziging van de statuten zal bovenstaande daarin worden opgenomen.)
 2. De leden van het bestuur worden gekozen voor onbepaalde tijd.
 3. Het bestuur stelt een zodanig rooster van tussentijds aftreden op dat de voorzitter, secretaris en penningmeester niet tegelijk aftreden.
 4. Bij een tussentijds aftreden van één van de bestuursleden zal het voor hem/haar in de plaats tredende nieuwe bestuurslid geacht worden eerst de lopende zittingstermijn inclusief lopende jaarplannen en budgetten af te maken van het bestuurslid waarvoor hij/zij in de plaats is getreden alvorens hij/zij definitief door de ALV gekozen wordt.
 5. Het bestuur legt verantwoording af tijdens de jaarlijkse ALV. Daarin wordt teruggeblikt op het voorgaande jaar en wordt aangegeven wat de belangrijkste besluiten waren die genomen zijn.

Huisstijl

ARTIKEL 7.
1. Ter bevordering van de eenheid in presentatie van de vereniging naar buiten kan het

bestuur richtlijnen vaststellen voor het gebruik van de huisstijl zoals naam, het logo en de kleur op huisstijldragers zoals brieven, posters, folders, uitnodigingen en (wedstrijd)kleding.

Clubkleding

ARTIKEL 8.

 1. De leden dienen de clubkleding te dragen bij alle wedstrijden waarbij dit voorgeschreven wordt door de bond onder wiens auspiciën de wedstrijd wordt georganiseerd.
 2. De leden dragen bij alle andere dan de onder lid 1 genoemde wedstrijden of loopevenementen bij voorkeur de clubkleding.
 3. De clubkleding bestaat uit een trisuit of top met opdruk van het verenigingslogo en een lange of korte tight, een short of een hotpant.
 4. De clubkleur is zwart met groene opdruk.

Veilig en positief sportklimaat

ARTIKEL 9.

 1. Leden hebben recht op een veilig en positief sportklimaat. Iedereen moet veilig en met plezier kunnen sporten. Grensoverschrijdend gedrag (waaronder seksuele intimidatie, pesten en discriminatie) passen niet binnen de vereniging.
 2. De vertrouwenscontactpersonen worden door het bestuur benoemd voor de duur van drie jaar en zijn aansluitend herbenoembaar. De twee vertrouwenscontactpersonen treden niet gelijktijdig af. De contactgegevens van de vertrouwenscontactpersonen zijn te vinden op de website.
 3. Het is een ieders verantwoordelijkheid om een veilige en positieve omgeving te creëren en te handhaven. Leden kunnen zich bij vragen over grensoverschrijdend gedrag wenden tot het bestuur of tot de vertrouwenscontactpersonen. Zo nodig treft het bestuur passende maatregelen.
 4. We volgen waar mogelijk de richtlijnen van het Centrum Veilige Sport.
 5. Bestuur en (hulp)trainers dienen een verklaring van onbesproken gedrag (VOG) te overleggen.
 6. Na afloop van elk verenigingsjaar stellen de vertrouwenscontactpersonen een jaarverslag op en brengen verslag uit aan het bestuur.
 7. In het verslag is opgenomen het aantal meldingen en het aantal keren dat dit geleid heeft tot een klacht. Tevens worden in het jaarverslag voorstellen opgenomen tot verbetering van het beleid omtrent grensoverschrijdend gedrag.
 8. Tenminste een keer per twee jaar evalueert het bestuur het beleid omtrent grensoverschrijdend gedrag.

Persoonsgegevens

ARTIKEL 10.

 1. De door de leden aan de vereniging ter beschikking gestelde persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het functioneren van de vereniging.
 2. De door de leden aan de vereniging ter beschikking gestelde persoonsgegevens zullen door de vereniging niet aan derden ter beschikking worden gesteld, met uitzondering van gegevens die nodig zijn voor de aanmelding van leden bij de sportbonden.

Aansprakelijkheid

ARTIKEL 11.
1. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel aan personen en/of materialen en/of vermissing van goederen gedurende trainingen en/of andere gemeenschappelijke activiteiten van de vereniging.

Publicatie

ARTIKEL 12.
1. Officiële (bestuurs)mededelingen worden bekend gemaakt op de Website van de vereniging.

Zaken die niet zijn geregeld

ARTIKEL 13.

1. In gevallen waarin de Statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien of bij verschil van mening over de toepassing van een artikel beslist het bestuur.

Wijzigingen

ARTIKEL 14.

 1. Het bestuur is bevoegd om voorstellen te doen tot wijziging van het huishoudelijk reglement; zoals aangegeven bij artikel 5 lid 1 en 5.
 2. In bijzondere gevallen kan het bestuur vooruitlopende op een voorstel tot wijziging van dit reglement via een algemene maatregel van bestuur maatregelen nemen en/of wijzigingen toepassen. De leden worden hiervan via een publicatie op de Website op de hoogte gesteld. In de eerstvolgende ledenvergadering dienen de genomen acties alsnog te worden goedgekeurd.